NKP Logo

Apie projektą

Projektas „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“

Projekto kontekstas

Europos skaitmeninėje darbotvarkėje nustatyta, kad iki 2020 m. turi būti užtikrinta, kad visi europiečiai turėtų galimybę naudotis didesnės kaip 30 Mb/s spartos interneto ryšiu ir užtikrinti, kad 50 % ar daugiau Europos namų ūkių užsisakytų 100 Mb/s ir spartesnio interneto ryšio paslaugą.
LR perkėlė minėtus tikslus į „Lietuvos Respublikos skaitmeninę darbotvarkę“, kurioje numatyta plėtoti sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą vietovėse, kuriose rinka negali užtikrinti šios infrastruktūros plėtros ir elektroninių ryšių paslaugų teikimo.
Iki 2025 m. ES sieks šių junglumo tikslų:
visose pagrindinėse visuomeninės ir ūkinės veiklos erdvėse, visuose viešųjų paslaugų teikėjų pastatuose turėtų būti prieinamas itin spartus (1Gb/s) internetas;
visuotinis itin spartaus interneto (nuo 100 Mb/s iki 1Gb/s) prieinamumas;
visose miestų teritorijose turėtų nenutrūkstamai veikti 5G ryšys.

Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projektas

NKP projektui įgyvendinti 2017 m. buvo parengtas investicijų projektas, kuriame:
– detaliai išnagrinėta esama ir artimiausiu metu planuojama įrengti infrastruktūra (pateikiami detalūs žemėlapiai);
– identifikuotos „baltosios“ teritorijos;
– įvertintos infrastruktūros plėtros alternatyvos, jų nauda, ekonominis ir kt. pagrindimas;
– parinkti techniniai infrastruktūros sprendimai ir jos įrengimo vietos;
– nustatyti planuojamų teikti paslaugų tarifų nustatymo principai ir orientaciniai dydžiai.

Investicijų projektas viešųjų konsultacijų metu buvo suderintas su suinteresuotomis valstybės, vietos savivaldos, verslo, mokslo ir kt. šalimis, įskaitant Lietuvoje veikiančius el. ryšių operatorius.

Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projektas

Projekto „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ tikslas – sudaryti prielaidas gyventojams prisijungti prie naujos kartos prieigos tinklo teritorijose, kurių šiuo metu nedengia naujos kartos prieigos infrastruktūra („baltosios dėmės“), ir kuriose minėtos infrastruktūros plėtra nenumatyta artimiausių trijų metų laikotarpyje.

Projektui keliami šie uždaviniai:
1. Pastatyti ryšių bokštus ir (arba) nutiesti ŠKL „baltųjų dėmių“ teritorijose;
2. Įrengti ryšių infrastruktūros funkcionavimui reikalingą aktyvinę įrangą ir maitinimo šaltinius.

Projekto tikslinės grupės ir poreikiai: projektas sprendžia „baltųjų dėmių“ teritorijoje reziduojančių fizinių asmenų, juridinių asmenų, ūkininkų, viešojo sektoriaus subjektų, mažmeninių interneto prieigos paslaugų teikėjų problemas ir tenkina jų poreikius, susijusius su sparčia ir kokybiška interneto prieiga, reikalinga viešųjų, finansinių, bei kitų, IRT priemonėmis teikiamų paslaugų gavimo, komerciniais, mokestinių prievolių vykdymo, viešųjų paslaugų teikimo ir viešojo administravimo funkcijų vykdymo, savišvietos, rekreacijos, komunikacijos ir kt. tikslais už patrauklią / protingą kainą.

Projekto metu nustatytose „baltųjų dėmių“ teritorijose planuojama pastatyti apie 50 ryšių bokštų, bei nutiesti apie 1 210 km ŠKL prijungiant naujai pastatytus ryšių bokštus, apie 300 ryšio transmisijos problemų turinčių objektų, bei įrengti 8 500 pasyvaus tinklo tankinimo prisijungimo taškų. Naujai sukurta judriojo ir fiksuotojo ryšio infrastruktūra padengtų apie 9 105 km2 „baltųjų dėmių“ teritorijų plotą, o naujos kartos prieiga būtų suteikta apie 42 287 namų ūkių ŠKL tiesiant didžiausią socialinę naudą teikiančiu maršrutu pro koncentruotas nepadengtų namų ūkių teritorijas.

Laukiama, kad ilguoju laikotarpiu projektas turės teigiamą poveikį verslo inovatyvumui / konkurencingumui, darbo jėgos paklausai, namų ūkių pajamoms, socialiniam mobilumui ir įtraukčiai, savišvietos galimybėms „baltųjų dėmių“ teritorijose. Tai pat projekto rezultatai padidins Lietuvos, kaip turizmo paskirties vietos, patrauklumą.

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ įgyvendina šį projektą pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“.
Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF).

Rekvizitai

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“

Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius
Telefonas: +370 5 243 0882
Faksas: +370 5 260 4404
El. paštas: [email protected]

PVM mokėtojo kodas: LT100003752713
Juridinio asmens kodas: 300149794

A/s: LT68 7044 0600 0523 9493, SEB bankas (kodas 70440)
A/s: LT37 7300 0101 3666 8025, „Swedbank“, AB (kodas 73000)
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre